Filter Post Format:


Zasady konsultacji uczniów z nauczycielami w Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbe w Harmężach

Aktualności Możliwość komentowania Zasady konsultacji uczniów z nauczycielami w Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbe w Harmężach została wyłączona

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami przed konsultacjami:

Zasady konsultacji uczniów z nauczycielami w SP w Harmężach 22.05. 2020 r.

Harmonogram konsultacji w SP w Harmężach dla klas I-VIII

Załącznik nr 3 oświadczenie rodziców

Załącznik nr 4 deklaracja konsultacje

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Harmężach

Aktualności Możliwość komentowania Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Harmężach została wyłączona

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego

Aktualności Możliwość komentowania Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego została wyłączona

Informujemy, że od 11.05.2020 r. otwarte jest przedszkole w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Godziny otwarcia przedszkola: od 7:00 do 15:00.

Liczba dzieci w jednej grupie zostanie ograniczona

Osoby zainteresowane powrotem dziecka do przedszkola  proszone są o zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie „DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII”  (załącznik poniżej) i dostarczeniu jej drogą mailową na adres zspdyrektor@wp.pl (skan) lub osobiście do  dyrektora

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Ponadto pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dla dzieci, które pozostaną w domu będziemy prowadzić nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

 

załączniki:

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie PS w Harmężach

DEKLARACJA KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII

 

Rodzicu przygotuj dziecko do powrotu do przedszkola!

 • przygotuj dziecko na to, że musi z Rodzicem pożegnać się w drzwiach przedszkola,
 • wyjaśnij dziecku, że nie może przynosić z domu do przedszkola  zabawek i innych przedmiotów,
 • poinformuj dziecko, że pani w przedszkolu nie będzie je przytulała i brała na ręce,
 • przygotuj dziecko, że pracownicy w przedszkolu będą nosić maseczki lub przyłbice i fartuchy ochronne,
 • wytłumacz dziecku, że sytuacja ta na pewno się zmieni ale teraz jest to konieczne,
 • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,
 • przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci wchodzą na teren Zespołu boczną bramą (od strony Domu Ludowego), opuszczają przedszkole w ten sam sposób,
 • dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe,
 • do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
 • dzieciom nie wolno przynosić żadnych rzeczy z domu (zabawek, pluszaków, książeczek),
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • podczas schodzenia się dzieci i rodziców do przedszkola, przy zgromadzeniu się większej liczby rodziców i dzieci przed wejściem, mają oni obowiązek ustawienia się na wcześniej przygotowanych liniach zapewniających bezpieczną odległość wynoszącą 2 metry.
 • rodzice i dzieci powyżej 4 roku życia, podczas schodzenia się do przedszkola i odbierania dzieci, są zobowiązani do zachowania wszelkich środków ostrożności w postaci maseczek zasłaniających usta i nos  a rodzice dodatkowo rękawiczek jednorazowych.
 • rodzic przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych, gdzie w obecności rodzica i za jego pisemną zgodą (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury), mierzona jest dziecku temperatura.
 • w przypadku wskazania u dziecka podwyższonej temperatury ciała, po jej powtórnym zmierzeniu, rodzic zabiera dziecko do domu.
 • jeżeli temperatura dziecka nie budzi wątpliwości, rodzic ściąga dziecku maseczkę /którą zabiera ze sobą/ i oddaje dziecko pod opiekę woźnej oddziałowej.
 • po czynnościach rozbierania w szatni, dziecko myje ręce w toalecie i zostaje odprowadzone przez woźną oddziałową do swojej sali zajęć, gdzie zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.
 • przyprowadzanie dzieci do przedszkola jak i ich odbieranie odbywać się będzie o wyznaczonych godzinach w celu ograniczenia wzajemnych kontaktów.
 • rodzic,  który odbiera dziecko z przedszkola, informuje o swoim przybyciu poprzez dzwonek przy drzwiach przedszkola.
 • woźna danego oddziału, do którego uczęszcza dziecko, sprowadza dziecko do szatni i po przebraniu się dziecka otwiera drzwi i oddaje dziecko pod opiekę rodzica.
 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców, wynoszący 2 metry.

 

Kontakty Rodzica z przedszkolem

 

 • Prosimy rodziców o załatwianie wszystkich spraw drogą telefoniczną lub mailową.
 • Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola, za wyjątkiem:
 1. sytuacji pilnych /konieczności rozmowy z nauczycielem, dyrektorem/, po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu się na konkretną godzinę;
 2. dwóch wyznaczonych dni w ciągu miesiąca, podczas których pobierana będzie odpłatność za przedszkole;
 • Odpłatność za przedszkole będzie pobierana w holu przy wejściu głównym  do budynku Zespołu, tylko w wyznaczonych godzinach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
 • Rodzice przebywający na terenie przedszkola zobowiązani są do zakrywania ust i nosa /maseczka/ i dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym znajdującym się wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych, zgodnie z instrukcją.
 • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami wykorzystywana jest poczta elektroniczna i telefon /wykazy znajdują się w dzienniku każdego oddziału/.
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu do tego przygotowanym z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Aktualności Możliwość komentowania Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych została wyłączona

Szanowni Rodzice

Informuję, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Harmężach będzie trwał
od 16 lipca do 31 lipca 2020 r.
W tym roku szkolnym z dyżuru wakacyjnego mogą skorzystać tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.
Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone będą w dniach od 10 do 21 maja 2020 r.
W tym czasie rodzice powinni złożyć do dyrektora wypełnioną deklarację dotyczącą  pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu. W związku z zagrożeniem spowodowanym COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo,  prosimy pobrać Deklarację (załącznik poniżej), następnie przesłać ją skanem na skrzynkę e- mailową sekretzsph@wp.pl w terminie do 21 maja 2020 r. Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości „DYŻUR”.
W razie problemów deklaracje są do pobrania w przedszkolu. Można również złożyć wypełnioną deklarację  w przedszkolu w zaklejonej kopercie z napisem DYŻUR lub przesłać pocztą na adres Zespołu.
W terminie od dnia  31 maja do dnia 5 czerwca 2020 r. zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny i opłacie za przedszkole.
.
załącznik

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Aktualności Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Strażaka została wyłączona

Serdeczne życzenia dla druhen i druhów z OSP w Harmężach!
Dziękujemy za Waszą pracę!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content