Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. M. M. KOLBEGO
W HARMĘŻACH

 • Struktura naszej placówki opiera się na zgodnym współdziałaniu nauczycieli, pracowników szkoły,
  rodziców i uczniów.
 • W szkole każdy młody człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności, a także umiejętności.
  Poznaje smak sukcesów zespołowych oraz indywidualnych. Uczy mierzyć się z porażkami.
 • Szkoła jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym dziecko czerpie radość
  z wszechstronnego rozwoju.
 • Trudne sprawy rozwiązujemy dzięki dialogowi i mądrym kompromisom.
  Naszym wychowankom pragniemy uświadomić, że jest to najlepsza droga.
  Kształtujemy umiejętność zrozumienia innych i wzajemnego porozumienia.
 • Kształtujemy postawy i przekonania będące spuścizną najlepszych tradycji polskich i europejskich.
  Podkreślamy znaczenie wartości narodowych i regionalnych.
  Uczymy zasad demokracji, tolerancji, odpowiedzialności za siebie i los drugiego człowieka.
 • Swoje działania opieramy na takich wartościach jak: miłość, mądrość, prawda.
 • Przygotowujemy do wyzwań współczesnej cywilizacji.
  Kształtujemy postawy pro zdrowotne oraz świadomość ekologiczną.
 • Organizujemy proces nauczania tak, aby wspierać rodziców w wychowaniu wielostronnym,
  uwzględniającym harmonijny rozwój dziecka.
 • Chętnie współpracujemy ze wszystkimi instytucjami powołanymi do wspierania działań wychowawczych szkoły.
 • Pragniemy, aby młodzi ludzie byli otwarci na wyzwania i problemy otaczającego świata,
  kreatywni, przekonani o potrzebie podejmowania wysiłku i trudu ciągłego doskonalenia się.
 • Uczymy, że praca dla siebie i innych, wspomagana zapałem, inteligencją i wrażliwością przynosi
  najwięcej korzyści i osobistej satysfakcji.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content