KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu 01.09.2023 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole 04.09.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2023 r.
Pisemna informacja o zagrożeniu śródroczną oceną niedosta­teczną 02.01.2024 r.
Ustalenie ocen śródrocznych 26.01.2024 r.
Początek II półrocza 26.02.2024 r.
Ferie zimowe 12-25.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024 r.
Pisemna informacja o zagrożeniu roczną oceną niedosta­teczną 13.05.2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14-16.05.2024 r.
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych 29.05.2024 r.
Ustalenie ocen rocznych 12.06.2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r.
Ferie letnie 22.06-31.08.2024 r.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content