ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM WYNIKAJĄCYM Z ART. 13
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE 
(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – ZWANEGO DALEJ RODO) 

INFORMUJEMY:


1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH UL. BOROWSKIEGO 30,  
HARMĘŻE 32 -600 OŚWIĘCIM  REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA BARTŁOMIEJA KAROLUS

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH JEST MOŻLIWY PISEMNIE NA WW. ADRES
SIEDZIBY LUB POD ADRESEM E-MAIL ZSPHARMEZE@ZSPHARMEZE.GMINAOSWIECIM.PL


2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST PRZEMYSŁAW PALIWODA, Z KTÓRYM
MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ E-MAILOWO IOD@KANCELARIAPALIWODA.PL LUB PISEMNIE NA WW. ADRES ADMINISTRATORA.


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA KLAUZUL
INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH PONIŻEJ LUB W NASZEJ SIEDZIBIE.

Klauzula informacyjna dla uczestnikow konkursów

Klauzula informacyjna dla osoby upowaznionej do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dla kontrahentow

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ZSP Harmęże
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content