Na podstawie 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach po wysłuchaniu propozycji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i zasięgnięciu opinii w/w organów informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (tylko dyżur na świetlicy):

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów kl. I-V i VII będą 23-25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty);

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content