Na podstawie 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach po wysłuchaniu propozycji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i zasięgnięciu opinii w/w organów informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Ponadto informuję, iż na podstawie § 5 ust.4. wyżej cytowanego rozporządzenia dzień

04.05.2022 r. (środa) odpracowany zostanie 28.05.2022 r. (sobota) zostanie odpracowany w dniu Pikniku Rodzinnego.

mgr Bartłomiej Karolus

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content