Na podstawie 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach po wysłuchaniu propozycji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i zasięgnięciu opinii w/w organów informuje, że w roku szkolnym 2023/2024 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content