Na podstawie § 5 ust. 1. pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach po wysłuchaniu propozycji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i zasięgnięciu opinii w/w organów informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

02.11.2018,

24.12.2018, 27-28.12.2018, 31.12.2018,

18-19.04.2019, 23.04.2019,

19.06.2019

Ponadto informuję, iż na podstawie § 5 ust.4. wyżej cytowanego rozporządzenia dzień 02.05.2019 r. (czwartek) zostanie odpracowany w dniu Pikniku Rodzinnego.

mgr Bartłomiej Karolus

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.