Na podstawie 5 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach po wysłuchaniu propozycji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i zasięgnięciu opinii w/w organów informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą następujące dni:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2019 r. (poniedziałek),
21, 22, 23.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty),
12.06.2020 r. (piątek),
25.06.2020 r.(czwartek).

Ponadto informuję, iż na podstawie § 5 ust.4. wyżej cytowanego rozporządzenia dzień 04.05.2020 r. (poniedziałek) zostanie odpracowany w dniu Pikniku Rodzinnego.

mgr Bartłomiej Karolus

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.